. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก แผนพัฒนาตำบล ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ติดต่อหน่วยงาน
Facebook หน่วยงาน
Q & A
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              
แผนพัฒนาตำบล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนดำเนินงานประจำปี 2564

 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 การบริหารงานบุคคล
              
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานประจำปี
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA
 รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.

 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีป้าย
การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 การช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะอบต.เกยไชย .                           
สวัสดีครับ วันนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
159 หมู่ 3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120


 ประชาสัมพันธ์


      พระราฃบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

         
       
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๒๙-๐๐๓ จากสายบ้านเกยไชย หมู่ที่ ๑๔ ถึงสายบ้านเกยไชยใต้ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๔-๙-๖-๗ ตำบลเกยไชย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรร
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         - ประกาศ 
         - รายงานการเงิน
   
 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปีงบประมาณ 2564
 ข้อปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ COVID-19
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง
 ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดชื้อจัดจ้าง
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
 
ประกาศกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ
       
 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๘
       - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๘
       
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๑๑
       - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-คสล.หมู่-๑๑
       

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

   - ร่างประกวดราคาโครงการ คสล. หมู่ ๑๑ บ้านท่านา
   - ร่างประกวดราคาโครงการ คสล. หมู ๘ บ้านเกยไชยใต้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง
 ประกาศเรื่องการเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดชื้อจัดจ้าง
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง-หมู่-13-บริเวณบ้านอาจารย์ณัฐฌา

   
 
  
      
      
     

 

                 
     
คำสั่ง เรื่องการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


    

 หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                                                  
  
 


ข่าวทุกหมวดหมู่

ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดสอบ


.... .ใส่ใจสักนิด คนที่ท่านรัก.....ไม่ต้องจากไปด้วยไข้เลือดออก...เพียงท่านกำจัดลูกน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...
บริการแบบฟอร์มที่ใช้ใน อบต.เกยไชย


    แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
    แบบฟอร์มการร้องทุกข์  
    หนังสือแจ้งตอบรับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    บันทึกการขอใช้รถน้ำ  
    แจ้งความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลเกยไชย  
    คำร้องขอติดตั้งประปา
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)   
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
      กิจกรรม 
   
กิจกรรมโครงการต่างๆของ อบต.เกยไชย   
 
 
     
 
 
     

 
 
     หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความที่น่าสนใจ
พรบ.และประกาศเกี่ยวกับ
คู่มือประชาชน
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
ข่าวอื่น ๆ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
คู่มือแนะนำความรู้
คู่มือการบำบัดน้ำเสียในชุมชน
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในชุมชน
รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษทางอากาศ

คู่มือประชาชน
 คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

ITA - 2564
 ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน.
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การบริหารงาน การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 การปฏิบัติงาน / การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   
เว็บบอร์ด
   สายตรงนายก        
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 - 2564
    - ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564   

 รายงานการกำกับติดตามที่ดำเเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

Facebook
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
159 หมู่ 3 ต.เกยไชย    
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@gmail.com
   
เขียนข้อความร้องทุกข์ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)