. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก แผนพัฒนาตำบล ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
 ผลงานและกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ติดต่อหน่วยงาน
Facebook หน่วยงาน
Q & A
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              
แผนพัฒนาตำบล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนดำเนินงานประจำปี 2564

 ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 การบริหารงานบุคคล
              
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานประจำปี
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA
 รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.

 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีป้าย
การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 การช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะอบต.เกยไชย .                           
สวัสดีครับ วันนี้
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


 ประชาสัมพันธ์


 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ประกาศใช้แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 
 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567)  
 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกยไชยครั้งที่ 1/2565

   
                           

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมถนนดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำแยกจากถนนแสงธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ถึง ถนนบ้านใหม่พัฒนา (ซอย 3) บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)
         -ประกาศประกวดราคา  
         -เอกสารประกวดราคา
 
 ประกาศร่างประกวดราคาโครงการเสริมถนนดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ (ซอย ๓)บ้านใหม่พัฒนา
         -ประกาศโครงการ  
         -ร่างประกวดราคา
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง รายกงานการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำแยกจากถนนแสงธรรม เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ จิตมะกล่ำ ถึง ถนนบ้านใหม่พัฒนา (ซอย ๓) บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่กำหนด)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
      
      
      
     

 

                 
     
คำสั่ง เรื่องการการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


    

 หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 หนังสือราชการ ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                                                  
  
 


ข่าวทุกหมวดหมู่

ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดสอบ


.... .ใส่ใจสักนิด คนที่ท่านรัก.....ไม่ต้องจากไปด้วยไข้เลือดออก...เพียงท่านกำจัดลูกน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...
บริการแบบฟอร์มที่ใช้ใน อบต.เกยไชย


    แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
    แบบฟอร์มการร้องทุกข์  
    หนังสือแจ้งตอบรับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    บันทึกการขอใช้รถน้ำ  
    แจ้งความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลเกยไชย  
    คำร้องขอติดตั้งประปา
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)   
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
      กิจกรรม 
   
กิจกรรมโครงการต่างๆของ อบต.เกยไชย   
 
 
     
 
 
     

 
 
     ITA - 2565
 ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 การบริหารงาน การดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
   -
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ   
 การปฏิบัติงาน / การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
- คู่มือสำหรับนิติกร สำนักปลัด
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   
เว็บบอร์ด
   สายตรงนายก        
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
- ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Facebook
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความที่น่าสนใจ
พรบ.และประกาศเกี่ยวกับ
คู่มือประชาชน
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
ข่าวอื่น ๆ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
คู่มือแนะนำความรู้
คู่มือการบำบัดน้ำเสียในชุมชน
ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในชุมชน
รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษทางอากาศ

คู่มือประชาชน
 คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

Facebook
คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
159 หมู่ 3 ต.เกยไชย    
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@gmail.com
   
เขียนข้อความร้องทุกข์ ITA65 วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)