. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (Integrity and transparency Assessment: ITA)

                    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


      ข้อมูลพื้นฐาน
         1. โครงสร้างหน่วยงาน
         2. ข้อมูลผู้บริหาร
         3. อำนาจหน้าที่
         4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
              ยุทธศาสตร์
         5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
              พรบ./พรก.
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
              ประกาศ
              เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
              อื่นๆ
      ข่าวประชาสัมพันธ์
         7. ข่าวประชาสัมพันธ์
      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         8. Q&A
         9. Social Network
              Facebook
              Twitter
              Instagram
              Line

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      แผนดำเนินงาน
         10. แผนดำเนินงานประจำปี
         11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      การปฏิบัติงาน
         13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      การให้บริการ
         14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         17. E-Service

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
         19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสด
         22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
              ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
         23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
         24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำป
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
              แบบสอบถามความพึงพอใจ
              เว็บบอร์ด
              สายตรงนายก
         33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
              กิจการสภา


                    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
         40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
         41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
         42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
         44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
         45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
         47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
         48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


      
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)