. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (Integrity and transparency Assessment: ITA)


                                                                          
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


      ข้อมูลพื้นฐาน

         01. โครงสร้างหน่วยงาน
         02. ข้อมูลผู้บริหาร
              ทำเนียบผู้บริหารส่วนราชการ
         03. อำนาจหน้าที่
         04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
         05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
              พรบ./พรก.
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
              ประกาศ
              เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
              อื่นๆ

      ข่าวประชาสัมพันธ์
         07. ข่าวประชาสัมพันธ์

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         08. Q&A
         09. Social Network
              Facebook
              Twitter
              Instagram
              Line
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      แผนดำเนินงาน
         010. แผนดำเนินงานประจำปี 2563
         011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      การปฏิบัติงาน
         013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
              แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
              แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีป้าย
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
              การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
              การประชุมสภาท้องถิ่น
              ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ระเบียบ
              ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
              การจัดทำงบประมาณ
              การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
              แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รับเรื่องร้องทุก ร้องเรียน
              แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

      การให้บริการ
         014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         017. E-Service       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
         019. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
              รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
              รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
              สรุปแผนการใข้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน
         020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         021. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสด
         022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
         023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
         024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
              สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
              รายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             หลักเกณฑ์งานบริหารบุคคล
             หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นฯ พนักงานส่วนตำบล
             หลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนครูฯ(ใหม่)
             หลักเกณฑ์ประเมินฯ 63
             หลักเกณฑ์ประเมินฯ(ครู)
             หลักเกณฑ์ฯ (วันลา)
         028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
              ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต
              สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
              แบบสอบถามความพึงพอใจ
              เว็บบอร์ด
              สายตรงนายก
         033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
              กิจการสภา
              การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
                                                  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
              โครงการความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
              แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
              ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ

      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
         040. รายงานการกำกับติดตามที่ดำเเนินการป้องกนการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก
         041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

      มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
              มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
              มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
              มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต
              มาตรการป้องกันการรับสินบน
              มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
              มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
         043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
              สายตรงนายก
              ช่องทางร้องเรียน / ร้องทุกข์
              ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


      
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)