. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (Integrity and transparency Assessment: ITA)


                                                                          
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


      ข้อมูลพื้นฐาน

         01. โครงสร้าง
              แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
              ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฯ
         02. ข้อมูลผู้บริหาร
              ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
         03. อำนาจหน้าที่
         04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
              แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
         05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
              พรบ./พรก.
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
              ตอบข้อหารือ
              ประกาศ
              ข้อบัญญัติ

      ข่าวประชาสัมพันธ์
         07. ข่าวประชาสัมพันธ์

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
         08. Q&A
         09. Social Network
              Facebook
              Twitter
              Instagram
              Line
       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      แผนดำเนินงาน
         010. แผนดำเนินงานประจำปี 2565
         011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
         012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

      การปฏิบัติงาน
         013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
              คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
              คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             

      การให้บริการ
         014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
             คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
         015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
             รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
         017. E-Service       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำป
              ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
         019. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก
         020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         021. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสด
         022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
              ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
         023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
         024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
             แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
             แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
         026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
             รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
         027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
               - การสรรหาและการคัดเลือก
               - ขอใช้บัญชี กสถ.(สายงานผู้ปฏิบัติ) ปี 2565
               - ประกาศขึ้นบัญชีสายงานผู้บริหารฯ ปี 2565
               - ประกาศขึ้นบัญชี กสถ. ปี 2565
              
 - รายงานสายงานบริหารที่ว่าง(สรรหา)


             การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
               - ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
               - รับโอน(นวก.ตรวจสอบ)
               - รับโอน(จพง.ธุรการ)
               - แต่งตั้งผู้บริหาร อบต.(กรมสรรหา)
              - เอกสารประกอบแต่งตั้งผู้บริหาร อบต.(รองปลัด อบต.เกยไชย)

             การพัฒนาบุคลากร
               - บัญชีสำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ สบ.พถ.๑)
               - ประกาศ ก.กลาง เรื่อง จัดหลักสูตรการอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
               
- หลักสูตรหลักสูตรอบรมก.กลาง
               - อบต.เกยไชยบัญชีหลักสูตรของ สบ.พถ. ล่าสุด (อปท.)
              
 - แนวทางการเข้าอบรมช่วงสถานการณ์โควิท-19
               

             การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
              - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

              - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
               - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
               - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พนักงานครูประจำ ปีงบประมาณ 2565
 


             การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
              
- ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
               - ประกาศกอบต.จว.นครสวรรค์ เรื่อง การสอบสวนและการดำเนินทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
               - สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ กอบต. เรื่อง หารือการดำเนินทางวินัย
               - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
               - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน) พ.ศ.2558

               - หลักเกณฑ์กำหนดวันลา/มาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
              - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ เพิ่มค่าจ้างประจำ
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

               
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนครูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
               - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนครูฯ และประกาศวันลา มาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         028. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


       ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
              
คู่มือสำหรับนิติกร สำนักปลัด
         030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
              แบบสอบถามความพึงพอใจ
              เว็บบอร์ด
              สายตรงนายก
         033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
              ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.11
              แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่10
              ร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
              ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้น ม.7
              กิจการสภา
              การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
              ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
                                                  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
         035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
         037. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
              ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
              กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
              แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
              ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ


      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
              ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2561-2564
              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่องขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
         040. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
         041. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         043.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
              ประชาสัมพันธ์ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ประจำปี พ.ศ.2565
              รายงานผลการดำเนินงานตามาตรการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565


      
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)