. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

กิจการสภา                                                       

        งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
          - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
          - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
          - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
          - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
          - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
          - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดสมัยประชุม
 การเรียกประชุม
 การนัดประชุม
 รายงานการประชุม
 ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภาฯ
 บันทึกการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรม

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา


     
::วิสัยทัศน์ อบต.เกยไชย “ เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ”         

 

 

 
 
 
 
 
หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความ เกร็ดความรู้
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
พรบ./ พรก.
กฏกระทรวง./ ระเบียบฯ
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
แนวข้อสอบ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
พรบ./ พรก.
กฏกระทรวง./ ระเบียบฯ
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)