หน้าหลัก ส่วนราชกา ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ประกาศ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ศูนย์ประสานราชการไทยใสสะอาด (ศูนย์ดำรงธรรม)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.   
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
     การชำระภาษีบำรุงท้องที่
     การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     การชำระภาษีป้าย
     การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
     การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
     การช่วยเหลือสาธารณภัย
     รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
     ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
     ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

     ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส


     สถานที่ตั้ง
     ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


     เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
    
 
     ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... ดูรายละเอียด
     สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... ดูรายละเอียด
     สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร


   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร
   คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
                            ดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกยไชย  

   แฟ้มที่                                        รายการ
     ๑      โครงสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     ๒      โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
     ๓      ดัชนีรวม
๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
๕ โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     ๗      คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๘ พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
๙ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
๑๐ ผู้บริหาร
๑๑ ประวัติความเป็นมา
๑๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑๓ สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
๑๔ สถานที่ติดต่อ
๑๕ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
๑๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๑๗ ประกาศสอบราคา
๑๘ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
๑๙ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๒๐ ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒๑ แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒๒ งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
๒๓ คู่มือบริการประชาชนด้านต่าง ๆ
๒๔ คู่มือขอรับข่าวสารราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

๒๕ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๒๖ คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลอง
๒๗ คำสั่งนายกรัฐมนตรี
๒๘ มาตรา 9 (5)
๒๙ สัญญาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
๓๐ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2562
๓๑ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ประจำปีงบประมาณ 2562
๓๒ การบริหารงบประมาณ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓๓ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๔ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการปะชาชน
๓๕ ประกาศสอบราคา
๓๖ แบบรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน
๓๗ บัญชีโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๘ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
๓๙ การบริหารงานบุคคล
๔๐ แผนอัตรากำลัง
๔๑ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
๔๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.
๔๓ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)