หน้าหลัก ส่วนราชกา ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ประกาศ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
   
 โครงสร้างองค์กร ม. 7 (1)
     อำนาจหน้าที่ ม. 7 (2)
    สถานที่ติดต่อ ม. 7 (3)
    กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ม. 7 (4)
    ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ม. 7 (5)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    ผลการพิจารณา / คำวินิจฉัยฯ ม. 9 (1)

    นโยบาย / การตีความ ม. 9 (2)
      - นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
      - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

    แผนงาน โครงการและงบฯ ม. 9 (3)
      - แผนการดำเนินงาน
      - ข้อบัญญัติงบประมาณ
      - แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

    คู่มือ / คำสั่ง ม. 9 (4)
      - คู่มือประชาชน
      - คำสั่ง
    สื่อพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2 ม. 9 (5)
    สัญญาสัมปทาน ฯลฯ ม. 9 (6)
    มติครม. / มติคณะกรรมการ ม. 9 (7)
    ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม. 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
    ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสา

              
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ศูนย์ประสานราชการไทยใสสะอาด (ศูนย์ดำรงธรรม)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.   
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
     การชำระภาษีบำรุงท้องที่
     การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     การชำระภาษีป้าย
     การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
     การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
     การช่วยเหลือสาธารณภัย
     รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
     ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
     ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
     ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

หน้าแรกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

     ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้สำนักปลัดฯ จัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส


     สถานที่ตั้ง
     ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


     เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
    
 
     ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... ดูรายละเอียด
     สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... ดูรายละเอียด
     สิทธิของประชาชนในการขอดูข้อมูลข่าวสาร
  
   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)