. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สมาชิกสภา อบต                                           

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
                 (มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555                                             
                                           นายมานะ บัวทรัพย์
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

        
                                                                    
                                                    
                     นายสุนทร ผงยา                                  นายชัยยันต์  กองอรรถ
                        รองประธานสภา อบต.                                    เลขานุการสภา
      


                                        สมาชิก อบต

                   
   นายมานะ รุ่งเรือง             นายทวี สอนสุด            นายอรุณ ขุนทอง      นายอำนวย อนุศักดิ์
    สมาชิกสภา หมู่ 1            สมาชิกสภา หมู่ 1          สมาชิกสภา หมู่ 2       สมาชิกสภา หมู่ 2                      
 นายชลอ เสมาทอง       นางสาวเฉลียว ทองยิ้ม        นายยงยุทธ ฉายเพชร      นายอำนวย จ่าอยู่
  สมาชิกสภา หมู่ 3           สมาชิกสภา หมู่ 3              สมาชิกสภา หมู่ 4        สมาชิกสภา หมู่ 4                       
นายภาณุเดช กล้วยหอม      นายบุญเกื้อ  กล้วยหอม       นายสมปอง  กุลกล่ำ    นายดาวรุ่ง  สวัสดิ์สุข
  สมาชิกสภา หมู่ 5               สมาชิกสภา หมู่ 5            สมาชิกสภา หมู่ 6
     สมาชิกสภา หมู่ 7


                    
นายสมควร ชมเชย          นายละมัย  ขำดิษฐ     นายทองย้อน จันทร์ส้ม     นายประทุม อิ่มสมบัติ
สมาชิกสภา หมู่ 7          สมาชิกสภา หมู่ 8          สมาชิกสภา หมู่ 8          สมาชิกสภา หมู่ 9


                    
 นางสมหมาย พฤฒิสาริกร    นางนงนุช  จันทิตย์   นางประเทือง  อ่อนรุ่ง      นายยงยุทธ  คุ้มมณี
  สมาชิกสภา หมู่ 9               สมาชิกสภา หมู่ 10     สมาชิกสภา หมู่ 10        สมาชิกสภา หมู่ 11                   
นายนิกร สอนซี          นายสมบัติ  คล้ายเพ็ง      นายบุญสืบ สอนสุด     นายมานิตย์ วีระพจนานันท์
สมาชิกสภา หมู่ 11    สมาชิกสภา หมู่ 12        สมาชิกสภา หมู่ 12        สมาชิกสภา หมู่ 13                      
นางนิตยา วิเศษพานิช      นายอานนท์ เลี่ยมแก้ว      นายสมศักดิ์ ขันแก้ว            นายวิรัช  แสงภู่
 สมาชิกสภา หมู่ 13          สมาชิกสภา หมู่ 14       สมาชิกสภา หมู่ 14          สมาชิกสภา หมู่ 15


 
                     
 นายวันชัย  แจ่มไทย    นายศักดิ์สิทธิ์  บุนนาค   นางสาวนุชจนารถ นาคภู่      นายสุนทร  ทองกวาว
 สมาชิกสภา หมู่ 15        สมาชิกสภา หมู่ 16          สมาชิกสภา หมู่ 16         สมาชิกสภา หมู่ 17
 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง  อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)