. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สารจากนายกฯ                                                  

                    สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย       
            -----------------------------------------------------------
      
    เว็บไซค์นี้ เป็นเว็บไซค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลเกยไชย กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยต้องขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ทุกท่านที่ตลอดระยะเวลานับแต่ผมมีโอกาสเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญ ฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกยไชย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลเกยไชยให้บรรลุวัตถุประสงค์
          การพัฒนาของตำบลเกยไชย เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ของอำเภอและจังหวัด เช่น การขุดลอกคลอง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น การดำเนินงานในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมของตำบลเกยไชย อย่างไรก็ตามการที่ตำบลเกยไชยจะพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรมควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องของการประสานแผน ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมการดำเนินการที่จะพัฒนาตำบลเกยไชยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
          ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจในการทำงานของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ฯ และข้าราชการประจำนี้ ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อความเจริญของท้องถิ่นและความผาสุกของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จะต้องเตรียมการรองรับการถ่านโอนภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นซึ่งพวกเราจะต้องร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถกระจายความเจริญและความผาสุกไปยังพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของตำบลเกยไชยให้จงได้
         กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้อง ถิ่นจากทุก ๆ ท่าน เพื่อจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านั้นไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลเกยไชย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์สืบไป


                                                     
                                                        (นายปัญญา  คล้ายแจ้ง)
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)