. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สารจากประธานสภาฯ                                                   

                  สารจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย       
   ---------------------------------------------------------------------
      
    นับแต่ผมมีโอกาสเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเกยไชยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555เห็นว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกยไชยเป็นสภาท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นกฎหมายของท้องถิ่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งล้วนเป็นกรอบแนวทางในการนำแผนงานโครงการและงบประมาณไปสู่การพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความผาสุกของพี่น้องประชาชนในตำบลเกยไชย อีกทั้งบทบาทหน้าที่ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยแห่งนี้เห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เป็นสภาแห่งความคิด ความร่วมมือ ที่สมาชิกทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจำทำหน้าที่ของตนในฐานะผู้แทนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ภายใต้กรอบความร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย
              
 ด้วยตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาแห่งนี้ ผมจะดำเนินกิจการของสภาตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้สมกับที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นตัวแทนของท่าน ทำหน้าที่ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและตำบลเกยไชยของเราตลอดไป หากท่านมีข้อแนะนำหรือประสงค์จะให้ผมประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและตำบลเกยไชย โปรดแจ้งให้ผมทราบเพื่อจะได้ประสานงานต่อไป ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลเกยไชยทุกท่าน ที่กรุณาให้คำชี้แนะและให้ความร่วมมือจนทำให้กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยแห่งนี้ดำเนินไปด้วยดีตลอดมา
            
 ท้ายที่สุดนี้ ผมขออาราธนาบารมีพระพุทธคุณ บารมีพระสังฆคุณ ได้โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบที่ควร ขอให้สมปรารถนาทุกประการ                                                     
                                                        (นายมานะ  บัวทรัพย์)
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง  อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ   อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)