. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สภาพสังคม             

            1. การศึกษา
               โรงเรียนประถมศึกษา                        2 แห่ง
               โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)    1 แห่ง
               ศูนย์การเรียนชุมชน                          1 แห่ง
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           1 แห่ง
               ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      17 แห่ง

        ตาราง แสดงรายละเอียดการศึกษาเป็นโรงเรียนของตำบลเกยไชย
โรงเรียน
หมู่ที่
ประเภทของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
จำนวนครู
จำนวนห้องเรียน
อัตราส่วน
ชาย
หญิง
รวม
นร./คร
นร./ห้องเรียน
1.โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ

2. โรงเรียนวัดท่านา
3. โรงเรียนธนศรี
4

12
13
มัธยมศึกษา (ขยายโอกาศ)
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
78

228
-
62

223
-
148

451
-
10

24
-
7

14
-
14:1

18:1
-
21:1

32:1
-
รวมหรือเฉลี่ย
306
285
599
22
19
17:1
28:1

    2. สถาบันและองค์กรศาสนา
               วัด /สำนักสงฆ์ มีจำนวน      4 แห่ง
               ศาลเจ้า มีจำนวน                1 แห่ง

             ตาราง แสดงจำนวนวัด พระ เณร
วัด
หมู่ที่
พระ (รูป)
เณร (รูป)
ศาสนิกชนจากหมู่บ้าน
1. วัดเกยไชยเหนือ
2. วัดท่านา
3. วัดหนองคาง
4. วัดเกยไชยใต้
4
12
 11
8
     
 รวม
 
 
 
 

    3. สาธารณสุข
              โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง มีจำนวน      1 แห่ง
              สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน มีจำนวน      1 แห่ง

       

        ตาราง แสดงอัตรากำลัง คนไข้เฉลี่ยต่อเดือน
สถานที่
หมู่ที่
อัตรากำลัง
จำนวนคนไข้ คน/เดือน
หมู่ที่ใช้บริการ
พยาบาล
จนท.สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลชุมแสง
2. สถานีอนามัย
3
5
รวม

    4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             สถานีตำรวจ / ป้อมยาม                       1 แห่ง
             อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     1 7 คน

                           

 


       

 

 

 
 
 
 
 
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน   อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง  อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ   อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)