. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

บริการพื้นฐาน             

               1. การคมนาคม
               มีเส้นทางคมนาคมหลักลักษณะต่าง ๆ ภายในตำบล ดังนี้
              ทางบกโดยรถยนต์
 มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 225 ผ่านตำบล นับเป็นถนนสายหลักของตำบลที่สามารถติดต่อกับตัวจังหวัดนครสวรรค์หรือตัวอำเภอ เขตเทศบาล ได้โดยสะดวก มีรถโดยสารประจำทางวิ่งตลอดวัน สภาพถนนตามหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง มีสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จำนวน 1 แห่ง สะพานข้ามแม่น้ำยม จำนวน 1 แห่ง เพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น
              ทางรถไฟ
 มีทางรถไฟสายเหนือผ่านพื้นที่ตำบล แต่ไม่มีสถานีรถไฟในเขตตำบล โดยมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง จึงไม่ได้ใช้เพราะมีถนนใช้สะดวกดีแล้ว
              ทางน้ำ
  มีแม่น้ำน่าน แม่น้ำยมไหลผ่าน โดยมีแม่น้ำน่านจะไหลผ่านจาก ตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล ผ่านตำบลเกยไชย ไปตำบลพันลาน และตำบลทับกฤช ส่วนแม่น้ำยมจะไหลผ่านตำบลท่าไม้ มาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย เส้นทางน้ำจะใช้ข้ามเฉพาะเรือจ้างที่จะข้ามไปหมู่ที่ 5 ตำบลเกยไชย และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้เท่านั้น
              การเดินทางติดต่อสัญจร
  การสัญจรในหมู่บ้าน หรือการสัญจรโดยทั่วไปส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ การขนส่งผลผลิตการเกษตรใช้รถอีแต๋น หรือรถบรรทุกขนาดเล็ก และมีรถโดยสารประจำทาง รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
       

           2. การโทรคมนาคม

               ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  7 แห่ง
               หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน    17 แห่ง


           3. การไฟฟ้า
              ตำบลเกยไชยปัจจุบันมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน (มีบางครัวเรือนกำลังขอขยายเขต) จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 7,200 คน
              

           4. การประปา
             ตำบลเกยไชยปัจจุบันมีบริการประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

    
           5. แหล่งน้ำธรรมชาติ
             ลำน้ำ                             2 สาย
             ลำห้วย ,คลอง                5 สาย
             บึง , หนอง และอื่น ๆ      2 แห่ง
             ปริมาณน้ำฝน จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน และตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน จะตกอยู่ระดับปานกลาง และเดือนกันยายน-ตุลาคม จะเป็นช่วงที่ปริมาณฝนตกสูงสุด


              6. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
               ตำบลเกยไชยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ

           แม่น้ำน่าน
 ไหลมาจากจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เข้าเขตอำเภอชุมแสงซึ่งไหลผ่านตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล และตำบลเกยไชย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบริโภค และทำการเกษตรได้อีกด้วย
           แม่น้ำยม  ไหลมาจากจังหวัดแพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เข้าเขตอำเภอชุมแสง โดยไหลผ่านตำบลท่าไม้ มาบรรจบกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยไชยเหนือ ซึ่งจะมีลักษณะสีของน้ำเป็นสองสี
          นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คลองงิ้ว หนองพิมนอง หนองคาง และมีพื้นที่หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 15 ได้รับน้ำจากคลองชลประทาน ปัจจุบันได้พัฒนาขุดลอกคลอง หนอง บึง ซึ่งต่อไปจะมีน้ำเพียงพอสามารถทำการเพาะปลูกได้ในฤดูแล้ง และคลองงิ้วได้ขุดลอกคลองใหม่ไปจนถึงตำบลทับกฤช และได้สร้างคลองใหม่จากริมฝั่งแม่น้ำน่าน เชื่อมกับคลองงิ้ว ช่วงฤดูแล้ง จะสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าคลองงิ้ว เกษตรได้รับน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้ง คือ ตำบลเกยไชย ตำบลพันลาน ตำบลทับกฤช เป็นพื้นที่รับน้ำ 4,200 ไร่
         ลำคลอง มีคลองสำคัญดังนี้
         คลองหนองคาง อยู่ในเขตหมู่ที่ 11 บ้านหนองคาง
         คลองงิ้ว อยู่ในเขต หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 9  บ้านท่านา บ้านเกยไชยเหนือ และบ้านวังตะกอน
         คลองลาดปลัง อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 15 บ้านลาดปลัง
         คลองวังตะกอน อยู่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านวังตะกอน
         คลองท่านา อยู่ในเขตหมู่ที่ 12 บ้านท่านา
         บึง มีบึงสำคัญดังนี้
         บึงหลวง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 บ้านเกยไชยใต้
         บึงสำโรง อยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านเกยไชยใต้


              7. ข้อมูลอื่นๆ
             ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ คือ ป่าตาล กินบริเวณทั้งสิ้นปริมาณ 100 ไร่
             มวลชนจัดตั้ง
           - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 300 คน
           - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 300 คน
           - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 60 คน
           - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 60 คน
           - กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด จำนวน 82 คน
           - กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกเผาตำบลเกยไชย จำนวน 30 คน
           - กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลเกยไชย จำนวน 30 คน
            
             ศักยภาพในตำบล

          ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
         1. จำนวนบุคลากร จำนวน 10 คน
            ตำแหน่ง ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 คน
            ตำแหน่ง ในส่วนการคลัง จำนวน 2 คน
            ตำแหน่ง ในส่วนโยธา จำนวน 2 คน
         2. ระดับการศึกษา
            มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา จำนวน 7 คน
            ปริญญาตรี จำนวน 2 คน
            สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน
         3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
           ประจำปีงบประมาณ 2543 จำนวน 3,900,406.11 บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จำนวน 111,074.85 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ จำนวน 2,227,131.26 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,562,200.00 บาท
          ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
         (1) การรวมกลุ่มของประชาชน
           จำนวนกลุ่มทุกประเภท 33 กลุ่ม คือ
            - กลุ่มอาชีพ 33 กลุ่ม
           กลุ่มกิจกรรมในตำบล ประกอบด้วย
            - กลุ่มร้านค้าน้ำตาล ม.6 , ม.7
            - กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม. 2
            - กลุ่มทำปุ๋ยอัดเม็ด ม.1
            - กลุ่มทำขนมหวาน ม.12
            - กลุ่มพลาสติกรีไซเคิล ม.7
            - กลุ่มเย็บผ้า ม.16
            - กลุ่มเลี้ยงปลากัด ม.14
        (2) จุดเด่นของพื้นที่
           ตำบลเกยไชย เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคีกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้
พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก
จะเป็นที่ราบทุ่งกว้างเหมาะแก่การทำนา และกสิกรรมอื่น ๆ มีแม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำยม และน่าน ส่งผลให้ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองสายเหมาะแก่การกสิกรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ดอนน้ำท่วม จึงอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยธรรมชาติ


 


       

 

 

 
 
 
 
 
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)