. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

วิสัยทัศน์             

              จากแนวคิดและจุดมุ่งหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ยึดปรัชญา “ คนเป็นศูนย์กลาง ” ประกอบกับวิสัยทัศน์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลในอีก 5 ปีข้างหน้า ( พ.ศ. 2548-2552 ) กำหนดไว้ว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบล มีคนดีบริหาร ผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีการศึกษาถ้วนหน้า มีงานทำ มีรายได้พอเพียง ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุขปลอดจากอาชญากรรมและยาเสพติด มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ชุมชนเติบโตอย่างน่าอยู่ ”
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้นำกรอบและแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลในอีก 5 ปีข้างหน้า ( พ.ศ. 2548-2552 ) ดังนี้
“ ตำบลเกยไชย เป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำเศรษฐกิจ งามล้ำสภาพแวดล้อมที่ดี ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”

     

::วิสัยทัศน์ อบต.เกยไชย “ เป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ”         

 

 

 
 
 
 
 
ประกาศ ระเบียบ กฏหมาย
ประกาศฯ
ข้อบัญญัติ อบต.เกยไชย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน   อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท   อ.เมือง
อบต.หนองโพ   อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)