. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              


  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

โครงสร้างองค์กร                         

   

       

                              
      *** คลิ๊กดูเป็นรูปแบบไฟล์ PDF
***

                  
 คณะผู้บริหาร
1. นายสำรวย  พระโพธิ์      นายก อบต.
2. นายจิระเดช โชคเกิดสกุล     รองนายก อบต.
3. ร.ต.อ.นิวัติ  แสงแก้ว          รองนายก อบต.
4. นายอนุรักษ์  อ่อนแสง               เลขานุการนายกฯ           สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายสุนทร ผงยา  ประธานสภา
2.
นายละมัย  ขำดิษฐ  รองประธานสภา
3. นายชัยยันต์  กองอรรถ  เลขานุการ .     
4. นายมานะ รุ่งเรือง 
5. นายอรุณ ขุนทอง    
6.
นางสาวเฉลียว ทองยิ้ม  
7.
นายอำนวย จ่าอยู่    
8.
นายบุญเกื้อ กล้วยหอม   
9. นายสมควร ชมเชย    
10.
นางสมหมาย พฤฒิสาริกร   
11. นางประเทือง  อ่อนรุ่ง     
12. นายยงยุทธ  คุ้มมณี   
13. นายบุญสืบ  สอนสุด     
14. นายมานิตย์ วีระพจนานันท์     
15. นายสมศักดิ์ ขันแก้ว   
16. นายวันชัย แจ่มไทย    
17. นายศักดิ์สิทธิ์ บุนนาค  
18. นางบังอร ทองกวาว
                หัวหน้าส่วน

1.นายชัยยันต์  กองอรรถ        ปลัด อบต.
2 .นางปรางทอง จุ้ยนุช   หัวหน้าสำนักปลัด 
3 .
นางสาววันเพ็ญ อนุศักดิ์  รก.ผอ.การคลัง
4 .นายปรีชา แสงเนียม   ผอ.กองช่าง
5 .นางพิมลพรรณ คล้ายแก้ว  รก.ผอ.การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 .นางสาววันเพ็ญ อนุศักดิ์  ผอ.กองสวัสดิการฯ 


       

 

 

 
 
 
 
 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)