. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
พนักงาน
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

โครงสร้างองค์กร                              

            

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายมานะ บัวทรัพย์   ประธานสภา
2. นายสุนทร ผงยา   รองประธานสภา
3. นายชัยยันต์  กองอรรถ  เลขานุการ
4. นายมานะ รุ่งเรือง       
5. นายทวี สอนสุด     
6. นายอรุณ ขุนทอง    
7. นายอำนวย อนุศักดิ์   
8. นางสาวเฉลียว ทองยิ้ม     
9. นายชลอ เสมาทอง    
10. นายอำนวย จ่าอยู่   
11. นายยงยุทธ ฉายเพชร   
12. นายภานุเดช กล้วยหอม   
13. นายบุญเกื้อ กล้วยหอม   
14. นายสมปอง  กุลกล่ำ    
15. นายดาวรุ่ง  สวัสดิ์สุข    
16. นายสมควร ชมเชย    
17. นายละมัย  ขำดิษฐ   
18. นายทองย้อย จันทร์ส้ม   
19. นางสมหมาย พฤฒิสาริกร  
20 . นายประทุม อิ่มสมบัติ  
21. นางนงนุช  จันทิตย์  
22. นางประเทือง  อ่อนรุ่ง  
23. นายนิกร สอนซี  
24. นายยงยุทธ  คุ้มมณ ี
25. นายสมบัติ คล้ายเพ็ง  
26. นายบุญสืบ  สอนสุด  
27. นายมานิตย์ วีระพจนานันท์   
28. นางนิตยา วิเศษพานิช
29. นายอานนท์ เลี่ยมแก้ว   
30 .นายสมศักดิ์ ขันแก้ว  
31. นายวันชัย แจ่มไทย  
32. นายวิรัช  แสงภู่   
33. นายศักดิ์สิทธิ์ บุนนาค   
34. นางสาวนุชจนารถ นาคภู่   
35. นายสุนทร ทองกวาว   

คณะผู้บริหาร
1. นายปัญญา  คล้ายแจ้ง         นายก อบต.
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ปั้นพิพัฒน์  รองนายก อบต.
3. นายปรีชา  เมืองงาม         รองนายก อบต.
4. นายจร  เอมศรี                  เลขานุการนายกฯ
หัวหน้าส่วน

1.นายชัยยันต์  กองอรรถ        ปลัด อบต.
2.นายเจริญมนต์ เปรมศรี   รองปลัด อบต. 
3.นายเจริญมนต์ เปรมศรี  รก.ผอ.การคลัง
4.นายปรีชา แสงเนียม   ผอ.กองช่าง


ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง    อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท    อ.เมือง
อบต.หนองโพ    อ.ตาคลี
รวมลิงค์  

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)