หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
 
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
                                                     
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 (คมช.)
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2550
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๑
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 l แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
๑๒
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
๑๓
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
๑๔
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
๑๕
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
๑๖
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541l และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
๑๗
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
๑๘
พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
๑๙
พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นาราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 / หลักกฎหมายและวัฒนธรรมอิสลาม
๒๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
๒๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 / ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
๒๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
๒๓
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 / และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) / (ฉบับที่ 3)
๒๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
๒๕
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
๒๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 / แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) / (ฉบับที่ 3) / (ฉบับที่ 4)
 
หน้าถัดไป
 
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784