. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
 

                                                                                   ข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ อบต.


      
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกยไชยครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ 3/2564 ,รายงานสรุปสถานะการเงิน, พิจารณาอนุมัติโครงการประจำปี 2565 เเละพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


      
การประชุมประจำเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น สภาฯ ข้าราชภารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

      
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายให้นายนิวัติ แสงแก้ว รองนายกอบต.เกยไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เเละเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่หมู่ 7 12 เเละ 13 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด เเละฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพัก เเละจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


      
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเกยไชย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และ อพม.ตำบลเกยไชย ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพตามสิทธิของคนพิการต่อไป

      
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ถนนน่ามอง” ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับโครงการ “ถนนน่ามอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณข้างถนนในอำเภอชุมแสงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนเส้นอำเภอชุมแสง
สำหรับในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย หมวดการทางท่าตะโก หมวดการทางหนองบัว ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ในตำบลเกยไชย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


      
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายกองช่าง ดูการดำเนินของผู้รับจ้างในการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


      
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายกองช่าง ดูการดำเนินงานเสริมดิน เพื่อรองรับไหล่ทางหินคลุก ของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


      
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง ร่วมกับโรงพยาบาลชุมแสง สาธารณสุขอำเภอชุมแสง รพ.สต.เกยไชย เเละอบต.เกยไชย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย อบต.เกยไชย เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน


      
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้กองช่างอบต.เกยไชย ดำเนินโครงการจ้างเหมาเครื่องจักร ( รถแบ็คโฮ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา อบต.เกยไชย


      
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้กองช่าง อบต.เกยไชย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมดิน เพื่อรองรับการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บริเวณม. 6 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


      
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับรพ.สต.เกยไชย ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนากรอำเภอชุมแสง เเละนักพัฒนาชุมชนอบต.เกยไชย ลงพื้นที่หมู่ 4 5 6 8 และ 17 เก็บข้อมูลครัวเรือน ตามแนวทางการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


      
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เป็นประธานในการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเกยไชย (Long term care : LTC) ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อบต.เกยไชย


      
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เป็นประธานในการประชุมชี้เเจงเเนวทาง โครงการถนนน่ามอง ถนนหมายเลข 225
(ชุมแสง - นครสวรรค์) ให้กับผู้นำชุมชนตำบลเกยไชย เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


      การประชุมประจำเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น สภาฯ ข้าราชภารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

      
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม เเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมี อปท.อื่น ในอำเภอชุมแสงเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย

      
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการจัดการประชุม โครงการถนนน่ามอง โดยมีนายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย รวมทั้งผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอชุมแสง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการจัดทำโครงการถนนน่ามอง ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหมายเลข 225 (ชุมแสง - นครสวรรค์) ให้มีความสวยงาม เเละเป็นระเบียบเรียบร้อย


       วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้มอบหมายให้สำนักปลัดฯ กลุ่มงานสาธารณสุข เเละกลุ่มงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านเกยไชย (รพ.สต.เกยไชย) ดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาด เเละฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพัก เเละจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


       วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. โดยประมาณ
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เเละคณะผู้บริหาร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเกยไชย (รพ.สต.เกยไชย) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในพื้นที่ตำบลเกยไชย


   
  วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 โดยประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย นำโดย นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ร่วมกับโรงพยาบาลชุมแสง รพ.สต.บ้านเกยไชย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


  
 วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น.
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 71 ปี พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ณ กุฎิเจ้าอาวาส และเรือนรับรองพระเถระ วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ตำบลเกยไชย ในครั้งนี้มีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า - แม่ค้า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานดังกล่าว


   วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน เเละผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายให้ส่วนราชการ เเละผู้บริหารท้องถิ่นฯ ทราบ ณ หอประชุมอำเภอชุมแสง

                                                                               
  
ันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสุนทร ผงยา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เป็นผู้เปิดการประชุมสภาครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสำรวย พระโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ผู้บริหาร ข้าราชการ เเละพนักงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย


        หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)