. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

ข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของ อบต.    

โครงการ วางแผนครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรไม่พึงประสงค์ / การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการแก้ปัญหาโรค โมโนโฟเบีย เด็กติดโทรศัพท์มือถือ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกยไชย (การทำเค๊กและคุ๊กกี้ จากผลิตภันฑ์จากตาลโตนด)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มสตรีตำบลเกยไชย
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการปลูกดอกดาวเรืองประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพ-ปี-2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-15-บ้านลาดปลัง-ตำบลเกยไชย-งบประมาณปี-พ.ศ.-2560       
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-13-บ้านลาดปลัง-ตำบลเกยไชย-งบประมาณปี-พ.ศ.-2560     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-10-บ้านไผ่ล้อม-ตำบลเกยไชย-งบประมาณปี-พ.ศ.-2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-1-บ้านลาดปลัง-ตำบลเกยไชย-งบประมาณปี-พ.ศ.-2560
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ-ร่วมใจเทิดไท้-องค์ราชัน-องค์ราชินี-ปีงบประมาณ-2560
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง-วัฒนธรรธร่วมสมัย-ลอยกระทงสองสายน้ำ-ปี-2560
โครงการกินตาล-ครั้งที่-13-ปี-2560
โครงการแข่งขันกีฬา-ท้องถิ่นสัมพันธ์-ครั้งที่-17-ปี-2560 
    
         
ลอยกระทง 2 สายน้ำตำบลเกยไชย

     
          
       เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560                
เทศกาลกินตาล ประจำปี 2560      
           
  
  
โครงการเพิ่มความรู้ และพัฒนาศักยภาพ        โครงการแข่งเรือยาววัดเกยไชยเหนือ
    
 ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบามสตรั
     ตำบลเกยไชย

                
                                      

                 
 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   
               

      โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  

      
"ท้องถิ่นอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"                                                      
                     


 
                  
         โครงการป้องกันไข้เลือดออก                ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


  
                
 
         เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556                     เทศกาลกินตาล ครั้งที่ 9 ปี 2556     
               
     โครงการศึกษาดูงาน กาญจนบุรี
              โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน


                   
   โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกยไชย                  โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
        ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 14                              ครั้งที่ 13 ณ.อบต.ทับกฤชใต้


                  
         
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556                      โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกาย


                  
 โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนเศรษฐกิจ        โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 พอเพียงตามรอยพ่อ ณ บึงหลวง หมู่ที่ 7

 
                   
           5 ธันวามหาราช 2555 กกกก                แข่งขันเรือพื้นบ้านวัดเกยไชยเหนือ         
    
 


                      
   


 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย  อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน  อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน  อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง   อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท  อ.เมือง
อบต.หนองโพ  อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต. 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)