หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
                                          สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
                                      [ ]  [ ] [ ]               
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๙
พระราชบัญญัติ.เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑๐
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓               การนำพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๑๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒
๑๒
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
๑๓
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๑๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๑๕
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๑๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒
 
หน้าถัดไป
 
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784