หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
                                          สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
            ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์                                         
  ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น
     สำหรับพนักงานส่วนตำบล
 
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยการให้ไปศึกษาต่อในประเทศ และการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
     ในต่างประเทศ
 
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
  ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
  ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารระดับกลาง  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  
 
 
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784