หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
                                          สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด <
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
                                                    
กฎกระทรวง  กำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗  
กฎกระทรวง  กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๗  
กฏกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอชึ้นทะเบียนและการ การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ตรวจ
สอบและ หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ๒๕๔๘
 
กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.๒๕๔๘  
กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.๒๕๔๘  
กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๔๘  
กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘  
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๘
 
๑๐
กฏกระทรวงฉบับที่ ๙(พ.ศ.๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.๒๔๗๔  
๑๑
กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร พ.ศ.๒๕๔๘  
๑๒
กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙  
๑๓
กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประ โยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๙  
๑๔
กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
๑๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
๑๖
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
 
๑๗
กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด พ.ศ.๒๕๔๙  
๑๘
กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อเด็ก  
๑๙
กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ.๒๕๔๙  
๒๐
กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙  
๒๑
กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๔๙  
๒๒
กฏกระทรวงกำหนดกลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะ
ประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๙
 
๒๓
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙  
๒๔
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๔๙
 
๒๕
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับสถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.๒๕๔๙
 
 
 
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784