หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
                                          สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
     
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖  
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑  
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘  
พระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๕  
พระราชกฤษฎีกา  หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
พระราชกฤษฎีกา  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗  
พระราชกฤษฎีกา  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ๒๕๔๗  
พระราชกฤษฎีกา  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๘  
พระราชกฤษฎีกา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๘  
๑๐
พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๙     
๑๑
พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ บังคับกับ ไก่ เป็ด และห่านในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
พ.ศ.๒๕๔๙
 
๑๒
พระราชกฤษฎีกา  การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙  
๑๓
พระราชกฤษฎีกา  ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ.๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่
สำหรับปี พ.ศ.๒๕๔๙
 
๑๔
พระราชกฤษฎีกา  กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๙
 
๑๕
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๙  
 Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784