หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
                                          สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
  ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน.....................
 
                                  มาตรฐานตำแหน่ง
 
  เจ้าพนักงานการประปา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
  เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน  
  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  
  เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  
  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ  
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช  
  เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได  
  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
  เจ้าหน้าที่พัสด เจ้าหน้าศูนย์เยาวชน  
  เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  
  เจ้าพนักงานโภชนาการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช  
  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
  ช่างเขียนแบบ ช่างโยธา  
  ช่างไฟฟ้า ช่างผังเมือง  
  ช่างสำรวจ ทันตสาธารณสุข  
  นักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานการเกษตร  
  นักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานคลัง  
  นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานทั่วไป  
  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสาธารณสุข  
  นักผังเมือง นักพัฒนาการท่องเที่ยว  
  นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร  
  นักวิชาการเงินและบัญช นักวิชาการคลัง  
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการประชาสัมพันธ์  
  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
  นักวิชาการสุขาภิบาล นักสังคมสงเคราะห์  
  นายช่างเขียนแบบ นายช่างเครื่องยนต  
  นายช่างโยธา นายช่างผังเมือง  
  นายช่างสำรวจ นิติกร  
  บรรณารักษ์ บัญชีสรุปมาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ  
  ผดุงครรภ์สาธารณสุข พยาบาลเทคนิค  
  พยาบาลวิชาชีพ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
  วิศวกรโยธา วุฒินักบริหารงาน อบต.  
  สัตวแพทย์ หลักเกณฑ์การปรับปรุงมาตรฐาน  
 
                  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
       
           
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 800x600
 แนะนำติชม ติดต่อWebmaster E-Mail : keoychai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5628-8784