. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
ข้อมูลองค์กร
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาตำบล
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา
ส่วนราชการ (พนักงาน)
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

รายงานทางการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง  

   
รายงานทางการเงิน ของ อบต.  
  +
  +
  +
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2548  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2549  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2550  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2551  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2552  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2553  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2554  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2555  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2556  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558  
 
 
 


       

 

 

 
 
 
 
 
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
รวมลิงค์ อบต. ในจังหวัดนครสวรรค์
อบต.เกยไชย       อ.ชุมแสง
อบต.พันลาน        อ.ชุมแสง
อบต.บางเคียน      อ.ชุมแสง
อบต.บ้านมะเกลือ   อ.เมือง
อบต.บ้านแก่ง        อ.เมือง
อบต.บึงเสนาท       อ.เมือง
อบต.หนองโพ        อ.ตาคลี
รวมลิงค์ อบต.ทั่วประเทศ 

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)